மேற்படி ஆலய​ விடயமாக​ அன்பளிப்பு தர​ விரும்புவோர் எமது ஆலய​ வங்கிக் கணக்கு நம்பருக்கு பணம் அல்லது காசோலை (செக்) வைப்புச்செய்யலாம்.

உதவி செய்ய​ விரும்புவோர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய​ எண் :

07.53.42.91.02

06.29.22.82.50

06.64.79.28.37

Pour avoir plus d'informations concernant nos démarches et nous faire part de vos dons, veuillez s'il vous plaît nous contacter à l'un des numéros suivants : 

07.53.42.91.02

06.29.22.82.50

06.64.79.28.37

எமது நிர்வாக​ சபையினரின் விபரங்கள் 

Nos Informations De Contact

முகவரி - Adresse
தலைவர் - Président
Mr RAJASEKARAM Gopalu
உப​ தலைவர் - Vice Président
Mme LOGESWARAN Sasikala
செயலாளர் - Secrétaire
Mr SINNARASA Kandeepan
உப​ செயலாளர் - Vice Secrétaire
Mr SUBRAMANIAKURUKKAL
Srikarasarma
பொருளாளர் - Trésorier
Mr MAHENDIRARAJAH
Eelayathamby
அறங்காவலர் குழு
Membres Fondateurs
Mr ANANDANE Alain
Mr MATHIVANNAN Ehamparam
Mme SASPANITHY Jeyakumari
Mr SIVASUTHASARMA
Kanesarasakurukkal

36 Avenue de la Division Leclerc,

93000 Bobigny

நிர்வாகம் - Administration
முகவரி - Adresse

36 Avenue de la Division Leclerc

93000 Bobigny

N° Tel : 

07.53.42.91.02

06.29.22.82.50

06.64.79.28.37

தலைவர் - Président
உப​ தலைவர் - Vice Président
செயலாளர் - Secrétaire
Mr RAJASEKARAM Gopalu
Mme LOGESWARAN Sasikala
Mr SINNARASA Kandeepan
உப​ செயலாளர் - Vice Secrétaire
பொருளாளர் - Trésorier
Mr SUBRAMANIAKURUKKAL Srikarasarma
Mr MAHENDIRARAJAH Eelayathamby
Mr ANANDANE Alain
அறங்காவலர் குழு - Membres Fondateurs
Mr MATHIVANNAN Ehamparam
தொடர்பு - Nous Contacter
Mme SASPANITHY Jeyakumari
Mr SIVASUTHASARMA Kanesarasakurukkal

© 2023 by HARMONY. Proudly created and maintained by Nitharshan Balasuntharam.